ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน จ.พังงา
  • 6 พ.ค. 2566
  • 232

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ท้องที่ชุมชนบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9  ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยมีนายสถาพร  อินทราสูตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และราษฎรชุมชนชายฝั่ง กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) บ้านบางหว้า จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูล ขั้นตอนในการจัดทำโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน รวมถึงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมติเข้าร่วมโครงการ เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชายเลนสำหรับชุมชนท้องที่บ้านบางหว้า ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อจะได้มีการดำเนินการเสนอโครงการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง