ให้ความรู้และปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.สงขลา
  • 7 พ.ค. 2566
  • 613

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน การบริหารจัดการขยะทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นความร่วมมือจากมูลนิธิเมตตาธรรมสุราษฎร์ธานี สถานธรรมเต้าจงหาดใหญ่ เครือข่ายมูลนิธิเมตตาธรรมภูเก็ต นครศรีธรรมราช พัทลุง หาดใหญ่ และสุไหงโกลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ (อบต.เกาะยอ) โดยมี นายณลิต พรหมมา ปลัด อบต.เกาะยอ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ร่วมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 200 ต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง