ติดตามกิจกรรมเก็บขยะพื้นที่ป่าชายเลน จ.เพชรบุรี
  • 9 พ.ค. 2566
  • 579

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม ภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง ต.ปากทะเล ใน กิจกรรม เก็บขยะพื้นที่ป่าชายเลน ณ หมู่4 บ้านบางอินทร์พัฒนา ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ร่วมกับนายก อบต.ปากทะเล และ อสทล.หมู่ที่ 4 ต.ปากทะเล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง