จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  • 10 พ.ค. 2566
  • 579

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มชมรมเรือหางยาวบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีชุมชนชายฝั่งบ้านบางเทา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ประมาณ 20 คน  โดยชุมชนได้มีการสะท้อนปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาดรวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันของชายหาดในพื้นที่ และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำปัญหาสะท้อนที่ได้จากการจัดกิจกรรมประสานเพื่อหาแนวทางในการจัดการร่วมกันต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง