ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร
  • 10 พ.ค. 2566
  • 104

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) และศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร มีนายเวชยันต์ รักษ์ประเทศ ประธานกลุ่มเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร/นายเกรียง มหาศิริ ผอ.สทช.8 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สทช.8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงการของชุมชนชายฝั่งระดับพื้นที่ 8 ตำบลชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ขั้นตอนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น รายงานผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ มีนายพิสิทธิ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยที่ประชุมได้พิจารณา หารือโครงการที่จะดำเนินการในปี 2566 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่จะดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน 2566 ต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง