ร่วมกิจกรรมจัดทำบ้านปลา (ซั้งเชือก) จ.ตรัง
  • 10 พ.ค. 2566
  • 184

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทข.ที่7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมจัดทำบ้านปลา (ซั้งเชือก) ของกลุ่มฟื้นฟูและพัฒนาเชิงอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านโต๊ะบัน ณ บริเวณ ม.6 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง มีนายก อบต.เขาไม้แก้ว ผู้นำชุมชน และเครือข่าย จำนวน 50 คน เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนงบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง