ติดตามการเตรียมพื้นที่สำหรับเลี้ยงปูดำ จ.ปัตตานี
  • 11 พ.ค. 2566
  • 199

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพื้นที่สำหรับเลี้ยงปูดำ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์  อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่งภายใต้โครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านกำปงบูดี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง