ส่งมอบซั้งให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านปาตาบูดี จ.ปัตตานี
  • 11 พ.ค. 2566
  • 558

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ส่งมอบซั้ง (ปะการังเทียมภูมิปัญญาชาวบ้าน) จำนวน 330 ชุด ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านปาตาบูดี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ช่วยลดผลกระทบจากการทำประมง และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง