จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช
  • 11 พ.ค. 2566
  • 155

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 100 ต้น ณ ดินเลนงอกใหม่ ท้องที่ หมู่ที่ 1  ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อลดกระทบ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สัตว์น้ำ สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมเป็นอย่างมาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง