จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 11 พ.ค. 2566
  • 157

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณชายฝั่งทะเล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท้องที่ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ สนง.ทสจ. ชลบุรี, สจป. 9 (ชลบุรี), สบอ. 2, สนง. สคพ. ภาคที่ 13 (ชลบุรี), ทต. เสม็ด, กอรมน. จังหวัดชลบุรี, ศรชล. จ.ชลบุรี ตลอดจนตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เข้าร่วมด้วย ภายในกิจกรรมได้มีการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 1,000 กล้า ประกอบด้วย ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นแสมทะเล และต้นพังกาหัวสุมดอกแดง ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง