จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกป้อง คุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 11 พ.ค. 2566
  • 633

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน และบริษัทพังงาเบย์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินการ โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกป้อง คุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่อ่าวย่านสะบ้า โดยการมีส่วนร่วม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ฟื้นฟูแนวปะการัง ขยายพันธ์หญ้าทะเล จัดทำแนวเขตแหล่งทรัพยากร ลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย 1) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 28 ฝ่าย 2) มอบทุ่นแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล จำนวน 700 เมตร 3) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และ 4) กิจกรรมจัดเก็บขยะชายฝั่ง จัดเก็บขยะได้น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 583 กิโลกกรัม ขยะส่วนใหญ่ คือ ของใช้ภายในครัวเรือน ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว/พลาสติก ฯลฯ โดย นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 300 คน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนชายฝั่ง อสทล. และประชาชนในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง