ติดตามการฟื้นตัวของหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวปัตตานี
  • 12 พ.ค. 2566
  • 535

วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2566  กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานติดตามการฟื้นตัวของหญ้าทะเลจากกิจกรรมขุดลอกร่องน้ำบริเวณอ่าวปัตตานี ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพหญ้าทะเล 2,365 ไร่ ผลการดำเนินงานพบหญ้าทะเล 4 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) และหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) โดยพื้นที่หญ้าทะเลไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการขุดลอกสันทรายในพื้นที่ พบเพียงตะกอนดินปกคลุมบริเวณแนวหญ้าทะเลเล็กน้อยจากอิทธิพลจากคลื่นลมในทะเล ส่งผลให้เริ่มมีสาหร่ายขึ้นปกคลุม ซึ่งอาจทำให้ใบหญ้าทะเลเน่าเสียได้ คุณภาพน้ำทะเลทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมได้ทำการรวบรวมตัวอย่างตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลบ้านดาโต๊ะ ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูแล้ง จำนวน 13 ตัวอย่าง เพื่อศึกษาปริมาณคาร์บอนในตะกอนดินที่สะสมในเเหล่งหญ้าทะเล ทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างตะกอนดินเพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง