จัดเก็บขยะตกค้าง พื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • 12 พ.ค. 2566
  • 615

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่บูมกักขยะ (BOOM) ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกรุงเทพฯ จำนวน 1 จุด บริเวณคลองบ้านหม้อ ซอยวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จัดเก็บขยะได้จำนวน 447 กิโลกรัม ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ดังนี้ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขยะอินทรีย์ กล่องโฟม ขวดพลาสติกอื่นๆ พร้อมทั้งได้ดำเนินการคัดแยกขยะตาม (ICC) และได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่นำขยะไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง