ประเมินประสิทธิภาพแนวไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 12 พ.ค. 2566
  • 236

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อยู่ในระบบหาดอ่าวปากพนัง (T6A150) เพื่อสำรวจและประเมินประสิทธิภาพไม้ไผ่ภายหลังจากการดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 2,300 เมตร โดยทำการสุ่มประเมินและสำรวจ จำนวน 23 ตำแหน่ง ผลสำรวจพบว่ามีไม้ไผ่คงเหลือมากกว่า 90% ยังคงสภาพแข็งแรงสามารถลดความรุนแรงของคลื่น และเร่งการตกตะตอนได้ ไม้ไผ่ที่ชำรุดเกิดจากการกระทำของคลื่น ลมและสัตว์เกาะติดจำพวกเพรียง และปูใบ้ ซึ่งส่งผลให้แนวไม้ไผ่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังพบการสะสมของตะกอนบริเวณพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่เพิ่มมากขึ้น และพบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนิดโกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก และแสมขาว โดยชาวบ้านในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการทำประมง เช่น อวนปลากระบอก การจับปลาดุกทะเล การหาหอยกะพงและกุ้งทะเล เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ ควรส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อให้เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง