ประชาสัมพันธ์โครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน และให้ความรู้การดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.สุราษฎร์ธานี
  • 12 พ.ค. 2566
  • 576

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) จัดประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูล เพื่อเชิญชวนชุมชนชายฝั่งเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน และให้ความรู้การดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ณ ห้องประชุม สทช.4 โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ์ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายอสทล และชุมชนชายฝั่งพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยที่ประชุมมีความสนใจเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการรับจดแจ้งขึ้นทะเบียนและดำเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน พ.ศ.2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง