จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว จ.สตูล
  • 12 พ.ค. 2566
  • 141

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ เครือข่าย ทสม.ตำบลพิมาน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภายใต้งบอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม) และกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทำลายให้คืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ ต.พิมาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไป โดยมีนายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกเครือข่าย ทสม.ในพื้นที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน รวม 200 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณชุมชนบ้านโคกพะยอม (ซอยโคกพะยอม 2) ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เนื้อที่ 5 ไร่ กล้าไม้ชนิดโกงกางใบใหญ่ และโกงกางใบเล็ก จำนวน 3,500 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง