ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมใจชาวกระบี่ สร้างบ้านปลา ณ ท่าเทียบเรือบ้านท่าไร่ หมู่ที่ 3 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
  • 12 พ.ค. 2566
  • 50

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่10 (กระบี่) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรวมใจชาวกระบี่ สร้างบ้านปลา ณ ท่าเทียบเรือบ้านท่าไร่ หมู่ที่ 3 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอรุณ สิงห์อินทร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด ซึ่งได้ร่วมกันวางท่อระบายน้ำ คสล.ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ จำนวน 200 ท่อ เพื่อนำมาจัดสร้างวางเป็นบ้านปลา ให้ปลาได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อนำวัสดุที่รับบริจาค ไปจัดสร้างและวางเป็นบ้านปลา ฟื้นฟูทรัพยากรแนวชายฝั่งทะเล ของจังหวัดกระบี่
3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชากรในพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการทำการประมงในระยะไกล  
 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วม จำนวน 70 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง