จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.พังงา
  • 12 พ.ค. 2566
  • 170

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ต.คุระ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โดยทำการปลูกเสริมและบำรุงป่าชายเลน บริเวณบ้าน เกาะอี หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ชนิดพันธุ์ กล้าจาก จำนวน 100 กล้าโกงกางใบเล็ก 200 กล้า เนื้อที่ 2 ไร่ และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ราษฎรผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนและความเป็นมาของวันป่าชายเลนแห่งชาติ โดยให้เห็นถึงความสำคัญสืบเนื่องจากพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยให้ร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พสกนิกรปวงชนชาวไทยสืบไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง