ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จ.ปัตตานี
  • 13 พ.ค. 2566
  • 101

วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566  กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ แพลงก์ตอนพืช ปริมาณสารอาหาร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนฯ พื้นที่แนวชายฝั่ง จ.สงขลา ถึง จ.นราธิวาส และอ่าวปัตตานี จ.ปัตตานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ดังนี้
พื้นที่อ่าวปัตตานี 
ความลึก 0.7-2.7 m 
อุณหภูมิ 31.4-32.3 °C   
ความเค็ม 21.8-31.5 ppt  
ความเป็นกรด-ด่าง 7.07-8.61  ออกซิเจน 5.97-8.05 mg/l
พื้นที่ชายฝั่ง จ.สงขลา
ถึง จ.นราธิวาส 
ความลึก 3.1-16.8 m  
อุณหภูมิ 30.7-32.9 °C
ความเค็ม 29.4-34.5 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง 8.0-8.55  ออกซิเจน 5.64-7.44 mg/l
ตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ทางเคมี เก็บรักษาโดยแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4°C นำกลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง