สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
  • 14 พ.ค. 2566
  • 241

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดอ่าวปากพนัง (T6A150) เพื่อทำการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น พร้อมทั้งบันทึกภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนที่ ของโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 2,300 เมตร โดยทำการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ครอบคุมพื้นที่ประมาณ 280 ไร่  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นต่อไป  โดยผลจากการสำรวจหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นในเบื้องต้นครั้งนี้พบว่า มีตะกอนเลนสะสมตัวมากขึ้นจากปีก่อน และพบพรรณไม้ป่าชายเลนประเภท ต้นโกงกาง และต้นแสม  ทั้งนี้ จะนำผลสรุปจากการติดตามดังกล่าวประสานกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ในการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันคลื่นลมตามธรรมชาติ ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง