ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จ.ปัตตานี
  • 16 พ.ค. 2566
  • 250

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพพื้นที่แนวชายฝั่ง ร่วมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อให้ได้ภาพมุมสูงพื้นที่ชายฝั่ง บริเวณปากคลองกอลอกรือบอ ต.บางตาวา อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดโคลนปนทราย สถานภาพชายฝั่งมีความสมดุล ทางด้านตะวันออกของปากคลองฯ พบมีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี ตลอดแนวชายฝั่ง และทางด้านตะวันตกของปากคลองฯ พบมีการสะสมตัวของตะกอนโคลนปนทรายงอกจำนวนมากหน้าโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง ซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชพันธุ์ป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน นอกจากนี้พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ รอดักทราย จำนวน 4 ตัว และเขื่อนหินทิ้ง (revetment) ซึ่งพบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าวอย่างมาก ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดปัตตานี และรายงานให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง