ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
  • 16 พ.ค. 2566
  • 548

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการปิดประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ในท้องที่หมู่ที่ 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรมเทพรังสรรค์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการได้ทราบข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการโดยทั่วกัน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง