ร่วมหารือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่ง จ.เพชรบุรี
  • 16 พ.ค. 2566
  • 224

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) เข้าร่วมประชุม  เวทีหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดลำดับความสำคัญมาตรการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่ง จ.เพชรบุรี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตีและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจัดโดย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมมาลัยทอง ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้า สู่การวางแผนและงบประมาณในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทย สามารถพัฒนาทางเลือกมาตรการการปรับตัวที่เหมาะสม และคำนึงถึงมิติที่รอบด้าน และ เพื่อทบทวน จัดลำดับความสำคัญ และประเมินทางเลือกมาตรการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง