สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.ภูเก็ต
  • 18 พ.ค. 2566
  • 215

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณหาดท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อสำรวจแนวชายฝั่งทะเล สำรวจสัณฐานชายหาดและสำรวจโครงสร้างวิศวกรรมริมชายฝั่งทะเลด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยมีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 1,500 เมตร กำหนดแนวสำรวจสัณฐานชายหาดทั้งหมด 13 แนว ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า พื้นที่สำรวจมีความลาดชัน  ชายหาดประมาณ 8 - 9 องศา มีความกว้างของหาดประมาณ 3 ถึง 10 เมตร และพบโครงสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่ง  ประเภทตั้งตรง ระยะทางประมาณ  1,200 เมตร  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะนำไปวิเคราะห์   อัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล ความลาดชันชายหาด ความกว้างของหาด  และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตฝั่งตะวันออกต่อไป   

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง