สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล จ.ตราด
  • 19 พ.ค. 2566
  • 165

วันที่ 14–18 พ.ค. 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ทำการสำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลและเก็บตัวอย่างตะกอนดิน บริเวณเกาะกระดาด จ. ตราด โดยเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มันใน 07 รายละเอียดดังนี้ 
1. สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเล โดยวิธี Spot check ในพื้นที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเล 811.09 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) สถานภาพหญ้าทะเลอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง (การปกคลุมร้อยละ 50) โดยหญ้าทะเลที่พบส่วนมากใบขาดเหลือแต่โคนต้น เนื่องมาจากหญ้าทะเลบางส่วนโผล่พ้นน้ำในเวลากลางวัน จึงทำให้ใบไหม้และขาดไป นอกจากนี้ระหว่างที่สำรวจพบเต่าทะเล ประมาณ 10 ตัว ว่ายในบริเวณแนวหญ้าทะเล ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนกรวดปนเปลือกหอยและเศษปะการัง คุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ความลึก  1.3 เมตร ความเค็ม 26.6 ppt ออกซิเจน ละลายน้ำ 6.2  mg/L ความเป็นกรด-ด่าง 8.0 อุณหภูมิ 31.8 °C
2. เก็บตัวอย่างตะกอนดิน จำนวน 13 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลอัตราการตกตะกอนในแหล่งหญ้าทะเล จำนวน 4 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างทั้งหมดจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง