สำรวจแนวชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต
  • 19 พ.ค. 2566
  • 216

ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าพื้นที่สำรวจมีความลาดชัน ชายหาดประมาณ 2 - 8 องศา มีความกว้างของหาดประมาณ 2 ถึง 10 เมตร พบโครงสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่งประเภทตั้งตรงระยะทางประมาณ 900 เมตร และพบท่าเทียบเรือ 1 แห่ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะนำไปวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล  ความลาดชันชายหาด  ความกว้างของหาด และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตฝั่งตะวันออกต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง