สำรวจข้อมูลการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน จ.ชลบุรี
  • 19 พ.ค. 2566
  • 511

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน งานตรวจสอบแปลงที่ดิน เพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริหารด้านการอนุญาต ในพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในท้องที่ ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จำนวน 1 ชุมชน/ 20 แปลง โดยได้ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พบปะพูดคุยกับชุมชนและเจ้าของที่ดิน เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง