สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล จ.สงขลา
  • 20 พ.ค. 2566
  • 152

วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ดำเนินงานสำรวจและประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พื้นที่จังหวัดสงขลา โดยวิธี Spot check ผลการสำรวจพื้นที่ศักยภาพแหล่งหญ้าทะเล 1,720.5 ไร่ พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือ หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง (การปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 25-50) พบมีตะกอนดินปกคลุมในแนวหญ้าทะเล หนาประมาณ 1 เซนติเมตร คาดว่าเป็นตะกอนที่ไหลมาจากปากคลองบริเวณใกล้เคียง ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน และพบพืชน้ำชนิดต่างๆ ปกคลุมในพื้นที่ เช่น ต้นกระจูด สาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายไฟ ความลึกน้ำ 0.3 – 1.5 เมตร ความเค็ม 5 - 22 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำ 6.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 7.12 อุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียส พร้อมได้ดำเนินการศึกษาและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล สัตว์น้ำชนิดเด่น ได้แก่ ปลาบู่ (Acentrogobius sp.) ปลากระทุงเหวปากแดง (Hemiramphus limbatus) และ กุ้งตะกาดขาว (Metapenaeus moyebi) ไม่พบขยะทะเลในแหล่งหญ้าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง