ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว จ.ตรัง
  • 20 พ.ค. 2566
  • 36

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โดยวิธีสุ่มสำรวจ (Spot check) และติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง (Data Temperature logger) บริเวณเกาะยา จ.ตรัง ผลการติดตามในภาพรวม พบว่าปะการังอยู่ในสภาวะมีสีซีดจาง  และบางโคโลนีเกิดการฟอกขาวเฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 ที่ระดับความลึกน้ำ 3 – 5 เมตร โดยปะการังที่มีสีซีด ได้แก่ กลุ่มปะการังโขด และพบการฟอกขาวในกลุ่มปะการังโขดและปะการังเขากวาง อุณหภูมิของน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 31.84 ± 0.37 องศาเซลเซียส (ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2566) ความเค็ม 31 พีพีที ความเป็นกรด-ด่าง 8.06 โดยเมื่อเทียบข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลกับภาพดาวเทียมแสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการแจ้งเตือนปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันจากเว็บไซต์ระบบการประเมินการเกิดปะการังฟอกขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันล่าสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 พบว่าอยู่ในระดับ “Watching 1” ในขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ NOAA Satellite and Information Service, Coral Reef Watch พบว่าอยู่ในระดับ “No stress” อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเลทุก ๆ 15 วัน อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง