สำรวจความลึกท้องน้ำ จ.ภูเก็ต
  • 21 พ.ค. 2566
  • 250

วันที่  20  พฤษภาคม  2566  กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความลึกท้องน้ำโดยใช้เครื่องมือหยั่งความลึกท้องน้ำ (Echo Sounder) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านหยิด ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พื้นที่สำรวจนี้อยู่ในระบบหาดท่าฉัตรไชย (T8B246) โดยแบ่งแปลงสำรวจพื้นที่ออกเป็น 2 แปลง ปัจจุบันได้ทำการสำรวจในแปลงที่ 1 และ 2  เรียบร้อยแล้ว  ครอบคลุมพื้นที่ 150,626 ตารางเมตร ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า พื้นที่สำรวจมีความลึกท้องน้ำประมาณ 0.73 ถึง - 8.45 เมตร พื้นที่โดยส่วนมากมีความลาดชันต่ำ ประมาณ 0 - 10 องศา บางตำแหน่งมีความลาดชันมากถึง 49 องศา  ทั้งนี้  ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ จะนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง​ทะเลจังหวัดภูเก็ตฝั่งตะวันออกต่อไป                                                                                                  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง