ร่วมกิจกรรมทำแนวกันดักขยะริมฝั่งคลองเพื่อป้องกันขยะครัวเรือนลงสู่ลำคลอง จ.ตรัง
  • 22 พ.ค. 2566
  • 136

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 กรม ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมทำแนวกันดักขยะริมฝั่งคลองเพื่อป้องกันขยะครัวเรือนลงสู่ลำคลอง ชุมชนซอยปลาเค็ม ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำพันธุ์ไม้ป่าชายเลนตำบลพิมาน ที่ได้รับงบอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ของเครือข่าย ทสม.ตำบลพิมาน ณ บริเวณชุมชนซอยปลาเค็ม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 50 คน เพื่อประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของชาวชุมชนในการจัดทำกิจกรรมทำแนวกันดักขยะ โดยการปักหลักแนวเสาและกั้นอวนดักขยะ และได้เชิญวิทยากรนายเหม กาสา ทสม.ดีเด่นระดับประเทศของจังหวัดสตูล บรรยายให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการคัดแยกขยะและจัดการขยะที่ถูกต้องเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทิ้งขยะในลำคลอง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง