ร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามการดำเนินงานวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
  • 20 พ.ค. 2566
  • 153

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน เพื่อร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามการดำเนินงานวางซั้งบ้านปลาบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชุมชน ของกลุ่มสหกรณ์ประมงพื้นบ้าน ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปี 2566 โดยชุมชนร่วมกันวางซั้งบ้านปลาบริเวณนอกชายฝั่ง จำนวน 4 กอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง