ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน จ.ชุมพร
  • 20 พ.ค. 2566
  • 158

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านบางหยี และ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ต.บางน้ำจืด ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน ตามที่มีผู้แจ้งว่ามีการถมดินและปรับพื้นที่บริเวณป่าชายเลนบ้านบางหยี หมู่ที่ 4 ซอยดอนหกวา ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจมาถึงบริเวณดังกล่าว พบพื้นที่มีการขุด ถมดิน ปรับสภาพเป็นคันดิน มีลักษณะใหม่ เนื้อที่ 0.88 ไร่ จากการตรวจสอบปรากฎว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองริ่ว และป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 ต่อมาได้มีนางเอียด ทองน้อย ได้นำเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3 ก. เลขที่ 1736 เนื้อที่ 10-0-63 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2533 มาแสดง จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 แจ้งว่า เอกสาร น.ส. 3 ก. ที่นำมาแสดงกับพื้นที่แปลงนี้เป็นพื้นที่ตรงกัน คณะเจ้าหน้าจึงมีความเห็นร่วมกัน เนื่องจาก น.ส. 3 ก. ที่นางเอียดฯ นำมาแสดงไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เห็นควรให้นางเอียดฯ ไปประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน เพื่อยื่นสอบเขต น.ส. 3 ก. ฉบับดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง