สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
  • 20 พ.ค. 2566
  • 170

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) ความยาว 570 เมตร (ครั้งที่ 2) ซึ่งติดตั้งที่จุดสิ้นสุดโครงสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore breakwater) บริเวณชายหาดบ้านบางสาร ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดเสาเภา-ท่าศาลา (T6A149) ทำการสำรวจรังวัดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) การสำรวจในครั้งนี้มีแนวสำรวจทั้งหมด 25 แนว ระยะทางในการสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 920 เมตร จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า หลังจากสิ้นสุดช่วงฤดูมรสุมที่มีคลื่นลมแรงด้านทิศเหนือของรั้วมีตะกอนทรายสะสม 80 เซนติเมตร ช่วงกลางรั้วมีตะกอนทรายสะสมพอดีกับรั้วไม้ ด้านทิศใต้มีตะกอนทรายสะสม 130 เซนติเมตร (เทียบจากระดับรั้วไม้ที่ปัก) โดยด้านหน้ารั้วดักทรายมีความลาดชันชายหาดประมาณ 10 - 16 องศา ส่วนชายหาดที่ไม่มีรั้วดักทรายมีความชันชายหาดประมาณ 7 – 9 องศา เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูมรสุมเดือนธันวาคม 2565 รั้วดักทรายสามารถดักตะกอนทรายได้ โดยด้านหน้ารั้วตะกอนทรายที่เหลืออยู่มีแนวโน้มเกิดขึ้นเป็นเนินทราย ตามจุดประสงค์ของการติดรั้วดักทรายปักเพื่อบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งและพื้นฟูเนินทรายชายหาด อย่างไรก็ตาม กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะนำข้อมูลจากการสำรวจที่ได้ ไปประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการติดตั้งรั้วดักทราย และเพื่อศึกษารูปแบบการติดตั้งรั้วดักทรายในพื้นที่ระบบหาด ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง