ศึกษาปริมาณและชนิดของขยะลอยน้ำที่ไหลจากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
  • 20 พ.ค. 2566
  • 106

วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ดำเนินการศึกษาปริมาณและชนิดของขยะลอยน้ำที่ไหลจากแม่น้ำสายหลัก 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเจ้าพระยา ลงสู่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ทำการกางอวนดักขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำในช่วงเวลาน้ำขึ้น-น้ำลงในหนึ่งรอบวัน (24 ชั่วโมง) ทำการเก็บกู้ขยะที่ดักได้ ชั่งน้ำหนัก และคัดแยกประเภทขยะตามวิธีการของ AMETEC PROTOCOL (APEC Marine Environmental Training and Education Center (AMETEC)) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ United Nations Environment Programme (UNEP); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทะเลตามแบบฟอร์ม International Coastal Cleanup (ICC) ผลการศึกษาเบื้องต้นพบขยะจำพวกถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีปริมาณสูงที่สุดในทุกปากแม่น้ำโดยปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รวบรวมขยะไหลออกได้ 143 ชิ้น (469.5 กรัม) ขยะไหลเข้า 77 ชิ้น (379.1 กรัม) และปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ รวบรวมขยะไหลออกได้ 1,035 ชิ้น (5,089.8 กรัม) และขยะไหลเข้า 397 ชิ้น (1,016.6 กรัม) ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อหาชนิดและปริมาณขยะไหลเข้าออกต่อวันในขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง