ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
  • 23 พ.ค. 2566
  • 168

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่หาดหน้าสตน ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก - แหลมสมิหลา (T6B151) เพื่อติดตามผลกระทบของโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จากการตรวจสอบพบว่าด้านทิศใต้มีการปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังเขื่อนเพื่อระบายน้ำที่กระโจนข้ามสันเขื่อนมาในช่วงฤดูมรสุม พบมีการปักไม้ รูปแบบฟันปลา จำนวน 5 แถว ระยะทางประมาณ 50 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันและชะลอคลื่น  ส่วนบริเวณถัดจากรั้วไม้ยังพบการกัดเซาะ สังเกตได้จากร่องรอยการกัดเซาะบางพื้นที่เป็นลักษณะหน้าผาชายหาด (Beach scarp) และการโค่นล้มของต้นไม้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้าง จะมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้บริเวณดังกล่าว กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง มีแผนในการทดลองติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง และศึกษาประสิทธิภาพ รวมทั้งรูปแบบของรั้วดักทราย โดยข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นฐานข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ทั้งมิติด้านวิศวกรรมชายฝั่ง สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติ ทัศนียภาพ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง