ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศบริเวณทะเล จ.ชลบุรี
  • 23 พ.ค. 2566
  • 511

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศบริเวณทะเล ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท เทศบาลเมืองอ่างศิลา และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา (ชลบุรี) รวมจำนวน 100 คน โดยได้ร่วมกันเก็บขยะ ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้าสลัดไข่แล้ว) ลงสู่ทะเล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการของชุมชนชายฝั่งที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มชุมชนชายฝั่งกลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2564

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง