ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.นราธิวาส
  • 23 พ.ค. 2566
  • 99

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งบ้านปูลาโต๊ะบีซู ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  และผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ  เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการได้แก่ อบจ.นราธิวาส สนง.จ.นราธิวาส แขวงทางหลวงนราธิวาส ศร.ชล.จว.นธ สนง.ประมง จ.นราธิวาส สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขานริวาส สนง.ทางหลวงที่ 18 (สงขลา) สบอ.6ปน. สนง.ที่ดินนราธิวาส  และหน่วยงานราชการในท้องที่ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประมาณ 150 คน ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด โดยมีการนำเสนอความเป็นมาของโครงการ ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  นำเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสมจำนวน 3 ทางเลือก  ได้แก่ ทางเลือก 1 : ถ่ายเททรายร่วมกับรั้วดัก มีมูลค่าก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการรวมทั้งสิ้น 50.30 ล้านบาท ทางเลือก 2 : เขื่อนหินใหญ่เรียงป้องกันตลิ่งริมชายฝั่ง มีมูลค่าก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการรวมทั้งสิ้น 236.93 ล้านบาท และ ทางเลือก 3 : โดมทะเล  มีมูลค่าก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการรวมทั้งสิ้น 67.50 ล้านบาทซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือก และข้อดีข้อเสียของทุกทางเลือก พร้อมแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สทช.9 ได้ให้ความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างในแต่ละรูปแบบ ทั้งข้อดีและข้อเสียทีเคยมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ และเห็นว่าทางเลือก รูปแบบโดมทะเล จะมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อพื้นที่สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และวิถีชมชุมชายฝั่งจากทั้ง 3 ทางเลือกข้างต้นเพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และทางที่ปรึกษนำไปประกอบการพิจารณา ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง