จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 24 พ.ค. 2566
  • 123

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม (ครั้งที่ 3)  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม นายสืบสกุล หนูไชยา ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของขยะและวิธีการคัดแยกขยะตามแบบ ICC   โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บขยะ ประกอบด้วย คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปากน้ำปราณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เจ้าหน้าที่วนอุทยานปราณบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ได้ขยะน้ำหนักรวม 436  กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะทั่วไป 431 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 5 กิโลกรัม โดยขยะที่มีจำนวนชิ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป ห่อ/ถุงอาหาร แก้วพลาสติก 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง