รรท.อทช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Npat Nature Talk ครั้งที่ 36 เรื่อง การบริหารจัดการทะเลและชายฝั่งไทย
  • 24 พ.ค. 2566
  • 212

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Npat Nature Talk ครั้งที่ 36 เรื่อง การบริหารจัดการทะเลและชายฝั่งไทย ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรม ทช. ตลอดจน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ประชาชน ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายพสิษฐ์ เอี่ยวพานิช นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด โดยสมาคมอุทยานแห่งชาติ จัดกิจกรรม NPAT Nature Talk ขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านธรรมชาติ ระบบนิเวศและการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจัดการพื้นที่ทะเลและชายฝั่งของประเทศ ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่สำคัญในการรวบรวมและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอันสำคัญยิ่งของไทย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง