ศึกษาข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
  • 25 พ.ค. 2566
  • 452

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ลงพื้นที่ในทะเลสาบสงขลาเพื่อสำรวจแหล่งอาศัยและการแพร่กระจายของโลมาอิรวดี การลงพื้นที่สำรวจแหล่งทำการประมงและชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่จับขึ้นมาขายรวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจและรายได้ของชาวประมง และประชุมหารือรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีเพื่อให้ทราบถึงผู้รับผิดชอบหลักและผู้สนับสนุนของแต่ละกิจกรรม รวมถึงความต้องการวงเงินงบประมาณในการดำเนินการที่เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง