จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พื้นที่ จ.สตูล
  • 25 พ.ค. 2566
  • 456

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตำบลตันหยงโป จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และเพื่อเพิ่มความอดุมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยดำเนินการปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น บริเวณป่าชายเลนท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยมีนายอดุลย์ มะสมัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง