ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี
  • 25 พ.ค. 2566
  • 473

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และผ่านระบบZoom Cloud Meeting โดยมีหัทชัย โพธ์เหาะ  เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการได้แก่ อบจ. สบอ.6 สนง.จภ.ปน สนง.ที่ดิน ปน. ทสจ.ปน ขท.ปน สนง.จ.ปน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประมาณ 150 คน ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  โดยจากผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างเดิม (เขื่อนหินทิ้ง) เกิดความชำรุด ทรุดตัว ส่งผลให้พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร และในที่ประชุมมีการนำเสนอรายละเอียดของโครงการฯ พร้อมแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สทช.9 ได้ให้ความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างในแต่ละรูปแบบ ทั้งข้อดีและข้อเสียทีเคยมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดโคลนปนทราย และพบว่าทางด้านตะวันออกของปากคลองกอลอกรือบอ มีการสะสมตัวของตะกอนโคลนปนทรายงอกจำนวนมากหน้าโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง เพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และให้ทางที่บริษัทที่ปรึกษานำไปประกอบการพิจารณา ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง