ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำโครงการซั้งทางมะพร้าว บริเวณทะเลอ่าวอุดม จ.ชลบุรี
  • 25 พ.ค. 2566
  • 101

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชนชายฝั่งที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม ที่ดำเนินโครงการจัดทำโครงการซั้งทางมะพร้าว เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ จำนวน 10 กอ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณทะเลอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2564

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง