ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่วมหารือแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
  • 26 พ.ค. 2566
  • 429

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้แทนจาก World Bank IUCN Thai Whales ลงพื้นที่ในทะเลสาบสงขลาเพื่อสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในพื้นที่เขตคุ้มครองโลมาอิรวดี และประชุมหารือรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีร่วมกับเขตห้ามล่าทะเลหลวง เพื่อทบทวนแผนงาน โครงการ กิจกรรมและผู้รับผิดชอบในการเขียนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ world bank และ ศูนย์วิจัยฯ สามารถดำเนินการปรับแก้แผนอนุรักษ์ฯ ให้แล้วเสร็จจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง