จัดกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งในระบบนิเวศ จ.เพชรบุรี
  • 26 พ.ค. 2566
  • 441

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของกลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์ป่าชายเลนบางตะบูน ในกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งในระบบนิเวศ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน และชายฝั่งทะเล ม.3 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขชุมชนเทศบาลบางตะบูน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 3 และ อสทล. หมู่ที่ 3 ต.บางตะบูนออก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง