จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 26 พ.ค. 2566
  • 40

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาปัตตานี และชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ป่าชายเลนบ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ 2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมีนายสมาน เจ๊ะเตะ นายก อบต.แหลมโพธิ์ เป็นประธานเปิดพิธี  และนายมนตรี หามนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษาและปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ชนิดต้นโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม