จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 26 พ.ค. 2566
  • 176

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาปัตตานี และชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ป่าชายเลนบ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ 2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมีนายสมาน เจ๊ะเตะ นายก อบต.แหลมโพธิ์ เป็นประธานเปิดพิธี  และนายมนตรี หามนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษาและปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ชนิดต้นโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง