ชี้จุดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ จ.กระบี่
  • 26 พ.ค. 2566
  • 31

วัันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้จุดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จ.กระบี่ ในการตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดวางทุ่นแพลอยน้ำในบริเวณท่าเทียบเรือ อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา โดยคณะกรรมการประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ผู้แทนนายอำเภอเกาะลันตา ผู้แทนการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และจะมีการประชุมพิจารณาการอนุญาตดังกล่าว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม