ชี้จุดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ จ.กระบี่
  • 26 พ.ค. 2566
  • 141

วัันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้จุดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จ.กระบี่ ในการตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดวางทุ่นแพลอยน้ำในบริเวณท่าเทียบเรือ อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา โดยคณะกรรมการประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ผู้แทนนายอำเภอเกาะลันตา ผู้แทนการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และจะมีการประชุมพิจารณาการอนุญาตดังกล่าว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง