รมว.ทส. ประกาศความสำเร็จ ปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต รับวันป่าชายเลนแห่งชาติ ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วม ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
  • 28 พ.ค. 2566
  • 42

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. จัดกิจกรรม งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น ภายใต้คำขวัญ ป่าชายเลนชุมชน คนดูแลป่า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤติโลกร้อน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคุณมัทณา วิเชียรแก้วมณี กรรมการบริหารบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด หน่วยงานพันธมิตรและองค์กรเอกชน สมาชิกป่าชายเลนสำหรับชุมชนในพื้นที่ฝั่งอันดามัน รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บ้านน้ำร้อน หมู่ 3 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเกิดประโยชน์แก่ทุกคนในชาติ อีกทั้งร่วมกันสืบสานและต่อยอดในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลนในประเทศให้คงความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชายเลน รองรับกับฐานเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชมท้องถิ่นได้อย่างพอเพียง ตลอดจนลดก๊าซเรือนกระจก ปรับตัวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าหมาย 10 ปี 300,000 ไร่ ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบหนังสืออนุมัติโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน แก่ผู้แทนชุมชน จำนวน 16 ชุมชน มอบงบประมาณในการร่วมพัฒนาโครงการฯ จากบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ให้แก่ 14 ชุมชน จากจังหวัดพังงา และกระบี่ ชุมชนละ 200,000 บาท พิธีเปิดป้ายป่าชายเลนสำหรับชุมชน เนื้อที่ 894 ไร่ บ้านน้ำร้อน จ.กระบี่ ซึ่งถือเป็นการเปิดป่าชายเลนสำหรับชุมชนครั้งแรกของกรม ทช. นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง